Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

14.08.2017 Walne Zebranie Członków PTAiIT, Bydgoszcz, 15.09.2017
Działając na podstawie par. 33 punkt 7, w oparciu o par. 24 punkt 3 Statutu
Towarzystwa, Zarząd Główny zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa.
Odbędzie się ono w dniu 15.09.2017 roku w czasie XIX Międzynarodowego Zjazdu
PTAiIT w Bydgoszczy.

I termin 17:15; II termin 17:30

Program/ Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Sekretarza Zebrania
5. Wybór Komisji Mandatowej
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT w Katowicach
8. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2014-2017
9. Sprawozdanie Skarbnika w kadencji 2014-2017
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2014-2017
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2017
12. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
13. Zmiana Statutu PTAiIT polegająca na:
A) dodaniu punktu 7 do paragrafu 31 o treści: „Funkcji Prezesa Towarzystwa
nie można łączyć z funkcją urzędnika administracji państwowej, w tym ministra
lub wiceministra, sekretarza lub podsekretarza stanu, konsultanta krajowego
lub wojewódzkiego. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu interesu mandat
Prezesa ulega wygaśnięciu”.
B) dodaniu do punktu 1 paragraf 31 treści: „W przypadku pełnienia funkcji
Redaktora Naczelnego czasopisma „Anaesthesiology Intensive Therapy” oraz
innego członka Zarządu Głównego przez tę samą osobę, osoba ta dysponuje tylko
jednym głosem podczas głosowań”,
C) zmiana punktu 2 paragraf 31 polegająca na zastąpieniu tekstu „6 członków”
na „5 członków”.
14. Wybór Prezesa-Elekta na kadencję 2017-2020
15. Wybór Zarządu Głównego na kadencję 2017-2020
16. Wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020
17. Wybór Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2017-2020
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie Zebrania

Jednocześnie przypominamy, że udział w wyborach do nowych władz mają tylko
członkowie z opłacona składką na 2017 rok (tzw. Aktywni Członkowie).