Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

23.10.2007 Sprawozdanie z zebrania ZG PTAIIT SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Kraków, dnia 28.09.2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Program:

 1. Propozycje tematów badawczych realizowanych wspólnie
  przez wiele ośrodków w kraju pod patronatem PTAIIT.
 2. PTAiIT a strategia wydawnicza - priorytet AIT (prof. Nestorowicz)
 3. Kształcenie specjalizacyjne i egzaminy (prof. Kusza)
 4. Szanse i zagrożenia polskej anestezjologii (prof. Kusza)
 5. XVI Kongres PTAiIT w Krakowie
 6. Rozpatrzenie wniosków o refundację części kosztów uzyskania stopni naukowych
  przez członków PTAIIT
 7. Sprawy bieżące

Zebranych powitał prezes PTAiIT prof. Leon Drobnik.

Prof. Leon Drobnik wyraził swoje zaniepokojenie niewystarczjącą się aktywnością naukową środowisk anestezjologicznych w kraju, co wynika z braku środków finansowych koniecznych do prowadzenia tych badań na światowym poziomie oraz z braku motywacji anestezjilogów do ich prowadzenia. Zaproponował, by połączyć wysiłki wielu ośrodków w kraju w badaniach np. stanu analgezji pooperacyjnej w Polsce, wysycenia krwi tętniczej tlenem u chorych po zabiegach w obrębie jamy brzusznej itp.

Następnie prof. Andrzej Nestorowicz omówił problemy redakcji "Anestezjologii Intensywnej Terapii" na tle sytuacji wydawniczej w kraju. Wobec ciągle zmniejszającej się ilości prac oryginalnych napływających do Redakcji, wyraził zaniepokojenie i niezrozumienie zaangażowania środowiska w tworzenie i redagowanie nowych czasopism. Zwrócił uwagę, że "Anestezjologia Intensywna Terapia" jest pismem o szerokim zakresie tematycznym i może publikować artykuły dotyczące np. bólu, żywienia, zakażeń i innych szczegółowych zagadnień. Przypomniał, że tylko kilka z 10 ośrodków akademickich w kraju regularnie publikuje w AIT i zaapelował o zwiększenie aktywności pozostałych ośrodków akademickich. W dyskusji zwrócono uwagę na to, iż nowe czasopisma, najczęściej interdyscyplinarne, powstają na zapotrzebowanie całego środowiska lekarskiego w kraju, a rezygnacja anestezjologów z ich współredagowania byłaby znacznym ograniczaniem naszego udziału w propagowaniu wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto powstają również czasopisma mające na celu omawianie innych zagadnień niż naukowe w naszej specjalności. Pochwalono podnoszenie poziomu pisma przez wydawanie wersji anglojęzycznej i wysiłki Redakcji dążące do uzyskania przez "Anestezjologię Intensywną Terapię" punktacji w rankingach czasopism. Zwrócono uwagę na konieczność poprawy komunikacji z autorami prac oraz podniesienie poziomu recenzowania prac, co zachęciłoby autorów do kolejnych publikacji w AIT. Zamykając tę część zebrania Zarząd Główny podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

"Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwraca się z apelem do środowiska anestezjologów w Polsce o intensyfikację działalności naukowej zarówno w środowiskach akademickich, jak i pozaakademickich, wyrażoną w postaci wzrostu publikacji w czasopiśmie "Anestezjologia Intensywna Terapia". Aktywność naukowa zadecyduje o znaczeniu naszej specjalności w kraju i Zjednoczonej Europie."

Z kolei prof. Krzysztof Kusza, Specjalista Krajowy, omówił przygotowania do egzaminów pisemnych i ustnych w jesiennej sesji egzaminacyjnej oraz przedstawił swoją ocenę sytuacji polskiej anestezjologii. Stwierdził, iż brak wystarczającej motywacji jest przyczyną zaniku prowadzenia działalności naukowej także wśród młodych kolegów i koleżanek. Spowoduje to nasze całkowite uzależnienie od działalności ośrodków zagranicznych. Postawienie polskiej anestezjologii w roli petenta będzie konsekwencją dotychczasowego systemu nieprzyjaznego traktowania badaczy i ośrodków badawczych w naszym kraju. Sytuację ocenił jako dramatyczną. Następnie przedstawił propozycje finansowania działalności oddziałów intensywnej terapii zaproponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W kolejnej części zebrania uczestnicy wysłuchali relacji prof. Janusza Andresa dotyczącej stanu przygotowań do XVI Kongresu PTAiIT w Krakowie. Poinformował on o wyzwaniach finansowych podczas organizacji Zjazdu oraz zaapelował o aktywną postawę przy współtworzeniu programu naukowego Zjazdu. Zebrani obejrzeli również przygotowaną przez organizatorów Zjazdu prezentację.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków o refundację części kosztów uzyskania stopni naukowych przez członków PTAIIT. Wniosek dr n. med. Tadeusza Kaszy zaopiniowano pozytywnie. Wnioski dr hab. n. med. Waldemara Machały oraz dr n. med. Romualda Fidrycha postanowiono tymczasowo odrzucić ze względów formalnych i zaopiniować pozytywnie po uzupełnieniu dokumentacji przez wnioskodawców. Zgodnie z uchwałą Walnego Nadzwyczajnego Zebrania PTAiIT z 3 marca 2007 roku refundacja części kosztów uzyskania stopni naukowych przysługuje członkom Towarzystwa, a nie firmom. Dlatego faktury i rachunki muszą być wystawiane imiennie na członków Towarzystwa, a nie na prowadzone przez nich firmy.

Poruszono problem podnoszenia poziomu naukowego i jakości szkolenia podyplomowego poprzez zaostrzenie kryteriów dla ośrodków szkolących. Zaproponowano m in., aby kierownik jednostki szkolącej musiał posiadać przunajmniej tytuł doktora nauk medycznych, a jednostka musiałaby publikować rocznie dwie prace w czasopismach. Według Konsultanta Krajowego kryteria te choć jak najbardziej słuszne, obecnie nie są możliwe do wprowadzenia, gdyż wyeliminowałoby to wiele ośrodków, które są jedynymi prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne w swoich regionach.

Prezes PTAiIT prof. Leon Drobnik poinformował o inicjatywie prezesa Polskiego Towarzystwo Gastroenterologii prof. Andrzeja Nowaka dotyczącej stosowania sedacji głębokiej do zabiegów endoskopowych w obrębie przewodu pokarmowego przez lekarzy nie posiadających specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Jednoznacznie wyrażono opinię, iż ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz na niemożliwą do przeprowadzenia granicę pomiędzy sedacją głęboką a znieczuleniem ogólnym, wspomniane procedury powinny się odbywać wyłącznie w miejscu wyposażonym zgodnie z obowiązującymi standardami i być przeprowadzane przez specjalistę anestezjologa.